Projektovanie inžinierských sietí

Architektonicko - projektové služby poskytujeme už niekoľko rokov a ochotne vám naše skúsenosti zdokumentujeme našimi zrealizovanými dielami.

 

 

VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU OD PRVOPOČIATKU

V priebehu histórie sa spôsob výstavby neustále menil a mení sa aj v súčasnosti. Zmena prináša pokročilé metódy, nové materiály, technologické postupy. Otvára cestu novým možnostiam v stavebníctve, čo sa odráža na cene a všetko závisí od finančných možností investora. Absolútnym prvopočiatkom všetkých krokov je investorský zámer, myšlienka a k tomu nadväzuje priestor-lokalizácia čiže pozemok. Buď nadobudnutý ešte pred prvotnou myšlienkou realizácie, alebo investorský zámer ovplyvňuje kúpu pozemku.

 

POZEMOK

 

Pred kúpou je potrebné si overiť či je pozemok napojený na inžinierske siete /voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia,.../. Ak nie je, treba zistiť, či je to vôbec možné a už vopred treba rátať s nákladmi navyše. Pri kúpe rozhoduje aj umiestnenie, tvar, profil /rovinatosť, svahovitosť/ terénu, ktoré ovplyvnia umiestnenie stavby. Ďaľším dôležitým faktorom je aj dostupnosť pozemku od okolitých služieb, vzdialenosť sa prejaví cestovnými nákladmi. Pri kúpe pozemku treba myslieť na pôdorysnú veľkosť rodinného domu, z toho sú vyplývajúce odstupové vzdialenosti od susedov, ktoré by nemali prekročiť stanovené normy. Informácie možno zistiť na stavebnom úrade alebo stavebnom odbore miestneho úradu, respektíve vyhláška č. 532/2003 Z.z. o vzájomných odstupov stavieb a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

ÚZEMNÝ PLÁN

Pri výbere pozemku je dôležitý územný plán mesta alebo obce. Územný plán určuje charakter využitia pozemku, zástavby (výška hrebeňa stavby, počet podlaží, uličná čiara...). Zmena územného plánu je dlhodobá záležitosť. Potrebné informácie sa dajú získať na stavebnom úrade.

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU

Polohopisné, výškopisné zameranie (výškopisné hlavne pri svahovitom teréne), je nutné vypracovať pred samotnou projektovou dokumentáciou. Zameranie pozemku robí geodet. Slúži pre projektanta – architekta ako podklad na presné osadenie objektu. (50/1976 Z.z.§46, §46c) (záväzné)

 

GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK

 

Geologický, hydrogeologický posudok je dôležitý pri zakladaní stavby, hlavne pre statický výpočet. Doporučuje sa vypracovať ešte pred projektovou dokumentáciou, pokiaľ nie sú jasné geologické pomery danej lokality. (50/1976 Z.z.§48) (doporučujúce)

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 

Pred samotným vybavovaním povolení a rozhodnutí nevyhnutných na stavbu, je potrebný projekt.

Sú dve možnosti:

1) návrh môže investor riešiť priamo s architektom na mieru

2) výber katalógového projektu

1) Projekt na mieru rieši všetky úskalia vopred -

• osadenie objektu v teréne

• orientácia k svetovým stranám

• vzdialenosti susedných objektov

• napojenie na inžinierske siete

• a v neposlednom rade architektúra objektu

2) Pri výbere katalógového projektu je potrebné rátať okrem samotného projektu aj s financiami navyše, ktoré nerieši katalógový projekt – osadenie objektu v teréne, napojenie na inžinierske siete viď bod č.1.

Častokrát sa stáva, že projekt, ktorý si vybral investor nevyhovuje orientácií pozemku vzhľadom na svetové strany a svahovitosť terénu. Preto musí vynaložiť ďaľšie finančné prostriedky na úpravu projektu.

 

PROJEKT NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Projekt k územnému konaniu nie je potrebný pre rodinné domy, ak sa dodržuje územný plán vydaný pre danú lokalitu. Vtedy sa spája vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia do jedného konania.

 

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje údaje o stavbe, urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenia stavby a jej konštrukčných častí :

− stavebné výkresy

− situácie osadenia stavby

− technická, sprievodná, súhrnná správa, identifikačné údaje o stavbe

− vizualizácia objektu

Stavebné povolenie dáva jedine stavebný úrad. Povolenia týkajúce sa elektických , plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí sa môžu začať vybavovať už počas vypracúvania projektovej dokumentácie

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá:

• doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, prípadne že má na pozemok či stavbu iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu;

• projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou;

• rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce;

• kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny;

• ak ide o stavbu realizovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby.

Na stavebnom úrade je potrebné vyhlásenie stavebného dozoru

Účastníkmi stavebného konania sú stavebník a osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva na pozemky a stavby na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva na tieto pozemky a stavby môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, a projektant.

 

REALIZAČNÝ PROJEKT

 

Slúži na podrobné vypracovanie projektovej dokumentácie – s detailami a podrobnými výkazmi. Slúži pre stavby realizované dodávateľsky. 

Projektovanie inžinierských sietí